Cookie & privacybeleid

Privacybeleid

Inleiding
Bolton Nederland B.V. (hierna te noemen: “Bolton”, “wij” of “ons”) streeft er naar producten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming.

In dit Privacy Reglement wordt informatie verstrekt over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens die van klanten (hierna te noemen de “klant”) worden verkregen, al dan niet via onze website(s).

Bolton is actief in de handel in huishoudelijke, reinigings-, lichamelijke verzorgings- en voedselproducten. Bolton Nederland is onderdeel van de Bolton Group B.V. gezeteld te Amsterdam en is verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). In overeenstemming met de Wbp zijn de verwerkingen van persoonsgegevens in Nederland aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1404298.

Bolton Nederland B.V.
Winthontlaan 6d
3526 KV UTRECHT
T + 31 (0) 88 027 58 00
E info@boltonnederland.boltongroup.nl
KvK 11015818

Persoonsgegevens en wijze van verzameling
In het kader van de levering van producten en/of diensten kunnen wij zowel direct identificeerbare als indirect identificeerbare persoonsgegevens van of over de klant verwerken. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, het e-mail adres en/of het IP-adres van de klant (‘betrokkene’ in de zin van de Wbp). Onder verwerken wordt onder meer verstaan het verzamelen en vastleggen van deze gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens enkel volgens de Wbp en voor uitdrukkelijk bepaalde doelen, opgenomen in dit privacy statement. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de deze doeleinden. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de klant te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Doel
Consumentenservice
Op bepaalde onderdelen van onze websites en/of in door ons opgestelde enquêtes, kunt u uw persoonsgegevens aan ons verstrekken, welke door ons worden gebruikt om de tevredenheid van klanten te onderzoeken naar onze producten alsmede om onze producten te kunnen verbeteren of om uw huidige en toekomstige vragen te kunnen beantwoorden.

Promotionele kansspelen
Bij deelname aan één van onze promotionele kansspelen die betrekking hebben op onze producten en/of op onze onderneming, kunt u op bepaalde onderdelen van onze websites uw persoonsgegevens aan ons verstrekken. Deze persoonsgegevens zullen door ons worden gebruikt om de winnaar van het promotionele kansspel aan te kunnen wijzen en de prijswinnaar(s) op de hoogte te kunnen stellen.

Marketingdoeleinden
Op bepaalde onderdelen van onze websites of in door ons opgestelde formulieren, kunt u uw persoonsgegevens aan ons verstrekken. Deze worden uitsluitend met uw toestemming door ons gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals (i) het per e-mail, post, telefonisch, sms en/of andere media benaderen met informatie, activiteiten, nieuws, acties en/of aanbiedingen over (de producten van) Bolton, aan ons verbonden ondernemingen en onze partners, en (ii) het optimaliseren van (de klantenservice of producten van) Bolton, aan ons verbonden ondernemingen en/of onze partners. Om aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Bolton uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. U kunt te allen tijde uw toestemming voor deze verwerking intrekken, onder meer door u uit te schrijven voor marketinguitingen middels de daartoe opgenomen link in door ons verzonden mailings.

Cookies
Bij elk bezoek aan onze websites wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Hiernaast verzamelen wij anonieme gegevens over uw gebruik van de websites. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Dit betreft onder meer zogenaamde functionele cookies, third-party analytics cookies en social media cookies.

Functionele cookies
Voor strikt noodzakelijke functionaliteit, zoals het onthouden van het feit dat u ingelogd bent binnen een account, maken wij gebruik van zogenaamde functionele cookies.

Third-party analytics cookies
Wij maken voor analytische doeleinden gebruik van Google Analytics. Deze cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden en om de effectiviteit van Google Adwords campagnes te meten. Meer informatie over Google Analytics en uw privacy is te vinden via: http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html
Chilly gebruikt cookies, waaronder third party cookies, waardoor we u advertenties en diensten kunnen tonen die aansluiten bij uw voorkeuren.

Social media cookies
Op de Website staan tevens knoppen om pagina’s te promoten of delen via Facebook en Twitter. De code voor deze knoppen wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie op uw computer. Wij verwijzen u graag naar het privacybeleid van Facebook en Twitter voor meer informatie over social media en uw privacy

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen van cookies anders dan functionele cookies. U kunt deze toestemming weigeren. Ook kan de plaatsing van cookies gereguleerd worden via browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer een cookie wordt ontvangen. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij u naar de leverancier van uw browser.

Verstrekking gegevens aan derden en beveiliging
Wij stellen de verkregen persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, behalve in de volgende gevallen:

  • U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
  • De doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en ons gesloten overeenkomst;
  • Indien wij dienen te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of
  • Indien wij van mening zijn dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de Website.

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor zover wij samenwerkende partners inschakelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens dragen wij er zorg voor en zien wij erop toe dat ook deze samenwerkende partners voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiliging van de gegevens.

Contact
Indien u inzage, wijziging of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, zullen wij op uw schriftelijk verzoek (vergezeld van een kopie van uw geldige paspoort of rijbewijs) een overzicht verstrekken van uw persoonsgegevens en de wijze waarop deze door ons worden verwerkt. Dit verzoek kunt u per post of per e-mail zenden aan:

Bolton Nederland B.V.
Winthontlaan 6d
3526 KV UTRECHT
T + 31 (0) 88 027 58 00
Voor het verstrekken van dit overzicht zullen wij maximaal € 4,50 administratiekosten in rekening brengen.

Ook indien u bezwaar wilt aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens door ons of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons kunt u schriftelijk terecht op bovenstaand adres. U zult binnen vier weken een reactie van ons ontvangen.